Szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocyCEL GŁÓWNY KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.PROGRAM SZKOLENIA:


Lp Temat/Zagadnienie Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych Liczba godzin ogółem
1 Organizacja ratownictwa medycznego — podstawy prawne 1 - 1
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2 1 3
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2 3 5
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 2 2 4
5 Poszkodowany nieprzytomny 1 1 2
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 2 8 10
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1 2 3
8 Wstrząs 2 - 2
9 Inne stany nagłe — drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2 - 2
10 Urazy mechaniczne i obrażenia — złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3 8 11
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 2 1 3
12 Taktyka działań ratowniczych — zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2 4 6
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2 2 4
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych - 7 7
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1 2 3
16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących
Razem 25 41 66


CENA KURSU:

Pełny kurs KPP: 650 zł brutto od osoby
Re-certyfikacja: 250 zł brutto od osoby
Cena oczywiście uzależniona jest od ilości osób oraz miejsca przeprowadzenia kursu i może ulec zmianie.CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs trwa 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych.MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenia prowadzone są u zleceniodawcy, który zapewnia pomieszczenia dostosowane do liczby osób uczestniczących w kursie. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do takich sal, szkolenie będzie prowadzone w salach szkoleniowych wyznaczonych przez naszą firmę.KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KURSU:

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 października 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 3. Podpunkt 2) kwalifikowana pierwsza pomoc - czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1;.
Art. 13. 1. Ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ratownika;
3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.DODATKOWE INFORMACJE:

Tak samo jak każda inna firma szkoląca z kwalifikowanej pierwszej pomocy posiadamy wszystko naj. Najlepszy sprzęt szkolący renomowanych firm, najlepiej wykwalifikowanych i najbardziej doświadczonych instruktorów, najlepiej przygotowane materiały, najlepszą bazę dydaktyczną, najlepszą atmosferę w trakcie zajęć, najlepiej przygotowane sceny symulacji medycznych itp., itd.
Nas jednak wyróżnia jedna szczególna rzecz, potrafimy przekazać wiedzę w taki sposób, aby utkwiła wam w pamięci na długo. Mało kto posiada taką umiejętność.
Nie wierzysz, sprawdź, przyjdź na szkolenie lub spytaj tych, którzy już byli.PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin kursu
Formularz zgłoszenia na pełny kurs
Formularz zgłoszenia na re-certyfikację
Pytania egzaminacyjne

Każdy uczestnik szkolenia, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zaświadczenie ważne jest 3 lata od dnia jego wydania.

WYBIERZ SZKOLENIE